Seuran säännöt

9.1.2023

Voimassaolevat säännöt: 09.01.2023      14:41:55

1§      Nimi,   kotipaikka              ja      kieli

Yhdistyksen nimi on  KUSTAVIN KIPPARIT  R.Y.

Kotipaikka  Kustavi .

Yhdistyksen  kielenä  on  Suomi .

2§      Tarkoitus

Yhdistyksen  tarkoituksena  on edistää  ja  kehittää  jäsentensä  vesillä  liikkumisen  tietoja ,  taitoja , vastuullisuutta  sekä  venetuntemusta .

3§      Tarkoituksensa  toteuttamiseksi

Tarkoituksensa  toteuttamiseksi  yhdistys  voi hankkia  hallintaansa  laituri  tai  muuta  tarvitsemaansa  tilaa tai aluetta ,  järjestää kokouksia ,  luentoja ,  esitelmiä –  ja  juhlatilaisuuksia  sekä  veneily – ja merenkulkutaitojen  kehittämiseen  tehtävää muuta  toimintaa . Yhdistys  voi  kuulua  jäsenenä veneilyjärjestöihin  ja  – liittoihin .

4§      Lahjoitukset  ja  omistusoikeudet

Yhdistys  on oikeutettu  ottamaan  vastaan  lahjoituksia  ja  jälkisäädöksiä  sekä  omistamaan  kiinteää  ja  irtainta omaisuutta .

5§      Jäsenlajit

Yhdistyksellä  voi  olla  vuosijäseniä ,  puolisojäseniä ,  kannatusjäseniä  ja  kunniajäseniä .

Yhdistyksen  varsinaiseksi  jäseneksi  voi  hallitus  hyväksyä  henkilön, joka  sitoutuu noudattamaan  yhdistyksen  sääntöjä .

Kannatusjäseneksi  voi  yhdistyksen  hallitus  hyväksyä  yksityisen  henkilön  tai  oikeuskelpoisen  yhteisön , joka  tukee  yhdistyksen  toimintaa  suorittamalla vuotuisen  kannatusjäsenmaksun .

Kannatusjäsenellä  on  yhdistyksen  kokouksissa  puheoikeus  mutta  ei äänioikeutta .

Kunniajäseneksi  voidaan  hallituksen  esityksestä  ja yhdistyksen  kokouksen  päätöksellä  kutsua  erityisesti  yhdistyksen tarkoitusperiä edistänyt  henkilö , mikäli  ehdotus saa taakseen  vähintään  kaksi  kolmannesta  (2/3)  annetuista  äänistä.

6§      Jäsenen  eroaminen  ja erottaminen

1 . Jäsenen ,  joka  haluaa  erota  yhdistyksestä ,  tehköön  siitä

kirjallisen  tai  sähköposti – ilmoituksen  hallitukselle  tai 

kommodorille ,  taikka  suullisesti  tehtävä  ilmoitus  yhdistyksen  kokouksen  pöytäkirjaan .  Ero  katsotaan  tapahtuneeksi  heti ,  kun  ilmoitus on tehty .

2.  Jäsenelle , joka  rikkoo  yhdistyksen  sääntöjä ,  väärinkäyttää yhdistyksen  lippua  tai  jäsenen oikeuksia  tai  huomattavasti  vahingoittaa  yhdistystä  menettelyllään ,  voi hallitus  antaa varoituksen tai  erottaa  hänet  määräajaksi  tai  kokonaan . Päätöksessä  on mainittava  erottamisen  syy .  Erotetulle  on  erottamispäätöksestä  ilmoitettava  viikon  kuluessa  päätöksen  tekemisestä  lähetetyllä  kirjatulla  kirjeellä  tai  s – postilla .  Tällä tavoin erotetulla  on  oikeus  saattaa erottamispäätös  yhdistyksen  kokouksen  tutkittavaksi ,  jos  hän  esittää  tästä   kirjallisen vaatimuksen  yhdistyksen  hallitukselle  yhden  kuukauden  kuluessa  erottamispäätöksestä  tiedon  saatuaan .  Kokouksessa vaaditaan  erottamispäätöksen vahvistamiseksi  äänestyksen  kaksi  kolmannesta  äänestyksessä  annetuista  äänistä .  Äänestyksen tulee  tapahtua  suljetuin lipuin .

3.  Hallitus  voi  erottaa jäsenen ,  jos  tämä  on  jättänyt  erääntyneen  jäsenmaksunsa  maksamatta  hallituksen  määräämään  ajankohtaan  mennessä .  Erottamisesta  täällä perusteella  ei  voi  valittaa .

7§      Liittymis-,  jäsen-  ja  muut  maksut

Jäseniltä  perittävien liittymis-  ja jäsenmaksujen ,  puolisojäsenien sekä kannatusjäsenmaksujen  suuruudesta päättää  vuosittain  yhdistyksen  vuosikokous .  Kunniajäseniltä  ei peritä  jäsenmaksua ainoastaan SPV:n  jäsenmaksu.  Yhdistyksen  vuosikokous määrää  jäsenmaksun suorittamisajan.  Hallitus  voi  erityisestä  syystä jättää  perimättä  jonkun edellämainituista maksuista  tai  osan  siitä .

8§      Ansiomerkit

Yhdistys  voi  jakaa  ansioituneille  jäsenilleen  ja  muille  yhdistyksen hyväksi  toimineille  ansiomerkkejä  tai  muita  huomionosoituksia erikseen laadittujen  sääntöjen  mukaan .

9§      Hallitus

Yhdistyksen toimintaa johtaa ja sen  taloutta hoitaa hallitus, johon kuluu  kommodori   (puheenjohtaja)  ja  varakommodori  (varapuheenjohtaja)  sekä neljä varsinaista  jäsentä .

Hallituksen  jäsenten  toimikausi  kestää kaksi  vuotta  kerrallaan 

siten ,  että  vuosittain  valitaan kommodori  tai  varakommodori  sekä kaksi  varsinaista   jäsentä .

Hallitusta ensi kertaa näiden sääntöjen  mukaan  valittaessa  jäsenten  toimikausi  määrätään  arvalla .

Hallituksen  toimikausi alkaa yhdistyksen vuosikokouksen päätyttyä .

10§     Hallituksen tehtävänä

 1.  Toteuttaa  yhdistyksen kokouksen päätökset .
 2. Valita  tarvittavat  jaostot  ja  työryhmät  sekä  niiden puheenjohtajat .
 3. Vastata  yhdistyksen  taloudesta .
 4. Pitää  jäsen-  ja  katsastettujen  veneiden luetteloa .
 5. Laatia  yhdistyksen  toimintakertomus  ja  tilinpäätös .
 6. Tehdä  toiminta-  ja  taloussuunnitelma  seuraavaa toimintavuotta  varten
 7. Luovuttaa tilit  toiminnantarkastajalle  tarkastettavaksi  vähintään kolme  (3)  viikkoa ennen yhdistyksen  vuosikokousta .
 8. Hyväksyä  ja  erottaa  jäsenet  sekä  päättää jäseniä  koskevat  kurinpitotoimet .
 9. Valita  ja  erottaa  yhdistyksen  palkatut  toimihenkilöt  sekä sopia heidän  eduistaan .
 10. Huolehtia  SPV:n  sääntöjen  ja  ohjeiden  seuralle  asettamista  vaatimuksista .
 11. Hoitaa  yhdistyksen  tiedotustoimintaa .
 12. Päättää  yhdistyksen  ansiomerkkien myöntämisestä  ja muiden kunnia-  ja  ansiomerkkien  esittämisestä .
 13. Johtaa  ja  kehittää  yhdistyksen  toimintaa .
 14. Ryhtyä  muihin  toimenpiteisiin,  joita yhdistyksen  etu  vaatii .

11§     Toimihenkilöt  ja  toimielimet

Hallitus  valitsee  yhdistykselle  toimihenkilöt  sekä  asettaa avukseen tarpeelliset  toimielimet  ja  määrittää  näiden  tehtävät  ja valtuudet .

12§     Hallituksen  kokoontuminen

Yhdistyksen  hallitus  kokoontuu  kommodorin  tai varakommodorin kutsusta  tai  kun  kaksi  hallituksen  jäsentä  sitä  haluaa .

Hallitus  on  päätösvaltainen,  kun  vähintään  puolet  sen  jäsenistä , joista  yksi  on kommodori  tai  varakommodori  on  saapuvilla . Hallituksen  kokouksessa  äänten  mennessä  tasan  kokouksen  puheenjohtajan  ääni  ratkaisee .

13§     Toiminta-  ja  tilikausi

Yhdistyksen  toiminta-  ja  tilikausi  on  kalenterivuosi . Tilinpäätös  on  yhdessä  toimintakertomuksen  kanssa  annettava  hallitukselle  viimeistään  helmikuu  28 . päivään mennessä .  Tilinpäätöksen Allekirjoittavat hallituksen  jäsenet .

14§     Nimen  kirjoittaminen 

Yhdistyksen  nimen kirjoittaa  kommodori tai  varakommodori yhdessä

jonkun  hallituksen  jäsenen  tai  hallituksen  siihen  määräämän  toimihenkilön  kanssa .

15§     Yhdistyksen tunnuslippu

Yhdistyksen tunnuslippua   saadaan käyttää ainoastaan yhdistyksen veneluetteloon  merkityssä  veneessä .

16§     Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen  vuosikokous  pidetään  huhtikuun  loppuun  mennessä .

Ylimääräinen  kokous  pidetään,  milloin  hallitus  katsoo  sen tarpeelliseksi  tai  milloin vähintään  kymmenesosa  yhdistyksen äänioikeutetuista  jäsenistä  sitä  hallitukselta  kirjallisesti  pyytää .

Yhdistyksen  kokouksen  avaa kommodori  tai  varakommodori  tai  jos näillä  on  este,  joku  hallituksen  jäsen .

Kutsu  vuosikokoukseen  ja  ylimääräiseen yhdistyksen kokoukseen  on

julkaistava  vähintään  14  päivää ennen kokousta . Kokouskutsu julkaistaan yhdistyksen verkkosivuilla  sekä  toimitetaan jäsenille tekstiviestillä,  sähköpostitse  tai  kirjeitse .  Kokouskutsussa on mainittava  kokouksessa  käsiteltävät  asiat .

17§     Kokouksessa  käsiteltävät  asiat

Kokouksen  avaus

Valitaan  kokoukselle

 • puheenjohtaja
 • sihteeri
 • kaksi  pöytäkirjantarkastajaa
 • kaksi  ääntenlaskijaa

Todetaan  kokouksen  päätösvaltaisuus

Hyväksytään työjärjestys

Todetaan  läsnäolevat  äänioikeutetut  jäsenet

Esitellään  hallituksen  kertomus kuluneelta  toimintavuodelta  ja  tilinpäätös  ja  toiminnantarkastajan lausunto .

Päätetään tilinpäätöksen  vahvistamisesta  ja vastuuvapauden  myöntämisestä hallitukselle  sekä  muille  vastuuvelvollisille .

Hyväksytään  hallituksen  kuluvaa vuotta  varten  laatima  toimintasuunnitelma  ja  tulo-  ja  menoarvio .

Vahvistetaan  liittymismaksujen,  vuosijäsenten  jäsenmaksu, puolisojäsenten  jäsenmaksu,  kannatusjäsenten  jäsenmaksu  sekä  venepaikkamaksujen  suuruus .

Kommodori  tai  varakommodorin vaali  vuoro  vuosina .

Hallituksen  täydennysvaali  erovuoroisten tilalle .

Toiminnantarkastajan vaali ja  hänen  varamiehensä  vaali .

Päätetään  hallituksen  jäsenten  ja  toiminnantarkastajan  palkkioista .

Päätetään yhdistyksen  edustajista  niihin  järjestöihin/  liittoihin, joissa  yhdistys  on  jäsenenä.

Muut  kokouskutsussa  mainitut  asiat .

18§     Äänioikeus  ja  äänestäminen

Äänestykset  toimitetaan  avoimesti  tai  vaadittaessa  suljetuin  lipuin .

Äänioikeus  yhdistyksen  kokouksissa  on  jäsenmaksunsa  maksaneella  vuosijäsenillä ja puolisojäsenillä .  Kannattajajäsenillä  ja kunniajäsenillä  on yhdistyksen  kokouksissa  läsnäolo-  ja  puheoikeus,  mutta  ei  äänioikeutta , Kunniajäsen  säilyttää  kuitenkin  esitys-  ja  äänioikeutensa,  mikäli  hänellä  oli ne  yhdistyksen  sääntöjen  mukaan jo  ennen  kuin hänet  on  kutsuttu  kunniajäseneksi .

Yhdistyksen  ja  sen  hallituksen  kokouksissa  tapahtuvissa  äänestyksissä  ratkaisee annettujen äänten yksinkertainen  enemmistö

mikäli  näissä  säännöissä  ei  toisin  määrätä .  Vaaleissa  käytetään  enemmistövaalitapaa. valituiksi  tulevat eniten  ääniä  saaneet . Äänten

mennessä  tasan  puheenjohtajan  ääni  ratkaisee.  Paitsi  vaaleissa, jotka  tällöin ratkaistaan  arvalla.  Jäsen  voi  antaa  kokouksessa  äänioikeutetulle valtakirjan .

19§ Nimen  ja sääntöjen  muuttamisesta  tai yhdistyksen  purkamisesta

 1.  Näiden  sääntöjen  muuttamisesta  tai  seuran purkamisesta voidaan tehdä päätös yhdistyksen kokouksessa,  jos  asiasta  on kokouskutsussa mainittu . päätökseen vaaditaan kaksi  kolmasosaa  (2/3)  annetuista  äänistä .
 2. Purkamispäätös  on  voimaan  tullakseen  vahvistettava  toisessa  aikaisintaan  kuukauden  kuluttua  pidettävässä  kokouksessa  ja  päätökseen  vaaditaan  vähintään  kaksi  kolmasosaa  (2/3)  äänestyksessä annetuista  äänistä  kummassakin  kokouksessa .

Jos yhdistys  purkautuu, on  sen  omaisuus jätettävä  jollekin  toiselle Suomalaiselle  rekisteröidylle  yhdistykselle  käytettäväksi  veneilyä edistäviin  tarkoituksiin .

20§     Noudatettava lakia

Muuten  on noudettava voimassa  olevaa  yhdistyslakia .