SEURAN SÄÄNNÖT

9.1.2023
Voimassaolevat säännöt: 09.01.2023   14:41:55

1§  Nimi, kotipaikka    ja  kieliYhdistyksen nimi on KUSTAVIN KIPPARIT R.Y.
Kotipaikka Kustavi.
Yhdistyksen kielenä on Suomi.

2§   Tarkoitus
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää jäsentensä vesillä liikkumisen tietoja, taitoja, vastuullisuutta sekä venetuntemusta.

3§   Tarkoituksensa toteuttamiseksi
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi hankkia hallintaansa laituri tai muuta tarvitsemaansa tilaa tai aluetta, järjestää kokouksia, luentoja, esitelmiä – ja juhlatilaisuuksia sekä veneily – ja merenkulkutaitojen kehittämiseen tehtävää muuta toimintaa. Yhdistys voi kuulua jäsenenä veneilyjärjestöihin ja – liittoihin.

4§   Lahjoitukset ja omistusoikeudet
Yhdistys on oikeutettu ottamaan vastaan lahjoituksia ja jälkisäädöksiä sekä omistamaan kiinteää ja irtainta omaisuutta.

5§   Jäsenlajit
Yhdistyksellä voi olla vuosijäseniä, puolisojäseniä, kannatusjäseniä ja kunniajäseniä.

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi hallitus hyväksyä henkilön, joka sitoutuu noudattamaan yhdistyksen sääntöjä.

Kannatusjäseneksi voi yhdistyksen hallitus hyväksyä yksityisen henkilön tai oikeuskelpoisen yhteisön , joka tukee yhdistyksen toimintaa suorittamalla vuotuisen kannatusjäsenmaksun.

Kannatusjäsenellä on yhdistyksen kokouksissa puheoikeus mutta ei äänioikeutta .

Kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä ja yhdistyksen kokouksen päätöksellä kutsua erityisesti yhdistyksen tarkoitusperiä edistänyt henkilö , mikäli ehdotus saa taakseen vähintään kaksi kolmannesta (2/3) annetuista äänistä.

6§   Jäsenen eroaminen ja erottaminen
1 . Jäsenen, joka haluaa erota yhdistyksestä, tehköön siitä kirjallisen tai sähköposti – ilmoituksen hallitukselle tai kommodorille, taikka suullisesti tehtävä ilmoitus yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. Ero katsotaan tapahtuneeksi heti, kun ilmoitus on tehty.

2. Jäsenelle, joka rikkoo yhdistyksen sääntöjä, väärinkäyttää yhdistyksen lippua tai jäsenen oikeuksia tai huomattavasti vahingoittaa yhdistystä menettelyllään, voi hallitus antaa varoituksen tai erottaa hänet määräajaksi tai kokonaan. Päätöksessä on mainittava erottamisen syy. Erotetulle on erottamispäätöksestä ilmoitettava viikon kuluessa päätöksen tekemisestä lähetetyllä kirjatulla kirjeellä tai s – postilla. Tällä tavoin erotetulla on oikeus saattaa erottamispäätös yhdistyksen kokouksen tutkittavaksi, jos hän esittää tästä kirjallisen vaatimuksen yhdistyksen hallitukselle yhden kuukauden kuluessa erottamispäätöksestä tiedon saatuaan. Kokouksessa vaaditaan erottamispäätöksen vahvistamiseksi äänestyksen kaksi kolmannesta äänestyksessä annetuista äänistä. Äänestyksen tulee tapahtua suljetuin lipuin.

3. Hallitus voi erottaa jäsenen, jos tämä on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta hallituksen määräämään ajankohtaan mennessä. Erottamisesta täällä perusteella ei voi valittaa.

7§   Liittymis-, jäsen- ja muut maksut
Jäseniltä perittävien liittymis- ja jäsenmaksujen, puolisojäsenien sekä kannatusjäsenmaksujen suuruudesta päättää vuosittain yhdistyksen vuosikokous. Kuniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua ainoastaan SPV:n jäsenmaksu. Yhdistyksen vuosikokous määrää jäsenmaksun suorittamisajan. Hallitus voi erityisestä syystä jättää perimättä jonkun edellämainituista maksuista tai osan siitä.

8§   Ansiomerkit
Yhdistys voi jakaa ansioituneille jäsenilleen ja muille yhdistyksen hyväksi toimineille ansiomerkkejä tai muita huomionosoituksia erikseen laadittujen sääntöjen mukaan.

9§   Hallitus
Yhdistyksen toimintaa johtaa ja sen taloutta hoitaa hallitus, johon kuluu kommodori (puheenjohtaja) ja varakommodori (varapuheenjohtaja) sekä neljä varsinaista jäsentä.

Hallituksen jäsenten toimikausi kestää kaksi vuotta kerrallaan siten, että vuosittain valitaan kommodori tai varakommodori sekä kaksi varsinaista jäsentä.

Hallitusta ensi kertaa näiden sääntöjen mukaan valittaessa jäsenten toimikausi määrätään arvalla.

Hallituksen toimikausi alkaa yhdistyksen vuosikokouksen päätyttyä .

10§   Hallituksen tehtävänä
- Toteuttaa yhdistyksen kokouksen päätökset.

- Valita tarvittavat jaostot ja työryhmät sekä niiden puheenjohtajat.

- Vastata yhdistyksen taloudesta.

- Pitää jäsen- ja katsastettujen veneiden luetteloa.

- Laatia yhdistyksen toimintakertomus ja tilinpäätös.

- Tehdä toiminta- ja taloussuunnitelma seuraavaa toimintavuotta varten

- Luovuttaa tilit toiminnantarkastajalle tarkastettavaksi vähintään kolme (3) viikkoa ennen yhdistyksen vuosikokousta.

- Hyväksyä ja erottaa jäsenet sekä päättää jäseniä koskevat kurinpitotoimet .

- Valita ja erottaa yhdistyksen palkatut toimihenkilöt sekä sopia heidän eduistaan.

- Huolehtia SPV:n sääntöjen ja ohjeiden seuralle asettamista vaatimuksista.

- Hoitaa yhdistyksen tiedotustoimintaa.

- Päättää yhdistyksen ansiomerkkien myöntämisestä ja muiden kunnia- ja ansiomerkkien esittämisestä.

- Johtaa ja kehittää yhdistyksen toimintaa.

- Ryhtyä muihin toimenpiteisiin, joita yhdistyksen etu vaatii.

11§   Toimihenkilöt ja toimielimet
Hallitus valitsee yhdistykselle toimihenkilöt sekä asettaa avukseen tarpeelliset toimielimet ja määrittää näiden tehtävät ja valtuudet.

12§   Hallituksen kokoontuminen
Yhdistyksen hallitus kokoontuu kommodorin tai varakommodorin kutsusta tai kun kaksi hallituksen jäsentä sitä haluaa.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, joista yksi on kommodori tai varakommodori on saapuvilla. Hallituksen kokouksessa äänten mennessä tasan kokouksen puheenjohtajan ääni ratkaisee.

13§   Toiminta- ja tilikausi
Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös on yhdessä toimintakertomuksen kanssa annettava hallitukselle viimeistään helmikuu 28. päivään mennessä. Tilinpäätöksen Allekirjoittavat hallituksen jäsenet.

14§   Nimen kirjoittaminen 
Yhdistyksen nimen kirjoittaa kommodori tai varakommodori yhdessä jonkun hallituksen jäsenen tai hallituksen siihen määräämän toimihenkilön kanssa.

15§   Yhdistyksen tunnuslippu
Yhdistyksen tunnuslippua saadaan käyttää ainoastaan yhdistyksen veneluetteloon merkityssä veneessä.

16§   Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen vuosikokous pidetään huhtikuun loppuun mennessä.

Ylimääräinen kokous pidetään, milloin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai milloin vähintään kymmenesosa yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti pyytää.

Yhdistyksen kokouksen avaa kommodori tai varakommodori tai jos näillä on este, joku hallituksen jäsen.

Kutsu vuosikokoukseen ja ylimääräiseen yhdistyksen kokoukseen on julkaistava vähintään 14 päivää ennen kokousta. Kokouskutsu julkaistaan yhdistyksen verkkosivuilla sekä toimitetaan jäsenille tekstiviestillä, sähköpostitse tai kirjeitse. Kokouskutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat.

17§  Kokouksessa käsiteltävät asiat
- Kokouksen avaus

Valitaan kokoukselle:
- puheenjohtaja
- sihteeri
- kaksi pöytäkirjantarkastajaa
- kaksi ääntenlaskijaa

- Todetaan kokouksen päätösvaltaisuus

- Hyväksytään työjärjestys

- Todetaan läsnäolevat äänioikeutetut jäsenet

- Esitellään hallituksen kertomus kuluneelta toimintavuodelta ja tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto.

- Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle sekä muille vastuuvelvollisille.

- Hyväksytään hallituksen kuluvaa vuotta varten laatima toimintasuunnitelma ja tulo- ja menoarvio.

- Vahvistetaan liittymismaksujen, vuosijäsenten jäsenmaksu, puolisojäsenten jäsenmaksu, kannatusjäsenten jäsenmaksu sekä venepaikkamaksujen suuruus.

- Kommodori tai varakommodorin vaali vuoro vuosina.

- Hallituksen täydennysvaali erovuoroisten tilalle.

- Toiminnantarkastajan vaali ja hänen varamiehensä vaali.

- Päätetään hallituksen jäsenten ja toiminnantarkastajan palkkioista.

- Päätetään yhdistyksen edustajista niihin järjestöihin/ liittoihin, joissa yhdistys on jäsenenä.

- Muut kokouskutsussa mainitut asiat.


18§ Äänioikeus ja äänestäminen
Äänestykset toimitetaan avoimesti tai vaadittaessa suljetuin lipuin.

Äänioikeus yhdistyksen kokouksissa on jäsenmaksunsa maksaneella vuosijäsenillä ja puolisojäsenillä . Kannattajajäsenillä ja kunniajäsenillä on yhdistyksen kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta , Kunniajäsen säilyttää kuitenkin esitys- ja äänioikeutensa, mikäli hänellä oli ne yhdistyksen sääntöjen mukaan jo ennen kuin hänet on kutsuttu kunniajäseneksi .

Yhdistyksen ja sen hallituksen kokouksissa tapahtuvissa äänestyksissä ratkaisee annettujen äänten yksinkertainen enemmistö mikäli näissä säännöissä ei toisin määrätä . Vaaleissa käytetään enemmistövaalitapaa. valituiksi tulevat eniten ääniä saaneet . Äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee. Paitsi vaaleissa, jotka tällöin ratkaistaan arvalla. Jäsen voi antaa kokouksessa äänioikeutetulle valtakirjan.

19§ Nimen ja sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta
Näiden sääntöjen muuttamisesta tai seuran purkamisesta voidaan tehdä päätös yhdistyksen kokouksessa, jos asiasta on kokouskutsussa mainittu . päätökseen vaaditaan kaksi kolmasosaa (2/3) annetuista äänistä .

Purkamispäätös on voimaan tullakseen vahvistettava toisessa aikaisintaan kuukauden kuluttua pidettävässä kokouksessa ja päätökseen vaaditaan vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) äänestyksessä annetuista äänistä kummassakin kokouksessa .

Jos yhdistys purkautuu, on sen omaisuus jätettävä jollekin toiselle suomalaiselle rekisteröidylle yhdistykselle käytettäväksi veneilyä edistäviin tarkoituksiin .

20§   Noudatettava lakia
Muuten on noudettava voimassa olevaa yhdistyslakia.